سایبان آریا (مردی)
طراحی سایبان مغازه، برقی و تبلیغاتی, نصب و تعمیر سایبان, ساخت و تولید سایبان و فروش قطعات سایبان