در اسکلت آهنی از لوله مبلی 25 میلی متری و پایه های پلاستیکی استفاده می شود تغییر شکل در این سازه به روش سرد انجام می گردد و قطعات از طریق جوشکاری به یکدیگر متصل می شوند.

قطعات

اسکلت آهنی

در اسکلت آهنی از لوله مبلی 25 میلی متری و پایه های پلاستیکی استفاده می شود. تغییر شکل در این سازه به روش سرد انجام می گردد و قطعات از طریق جوشکاری به یکدیگر متصل می شوند اسکلت آهنی از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است جهت اتصال پارچه بر روی این سازه ابتدا باید بر روی لوله عمل چوبکوبی انجام شده و سپس پارچه ها را بر روی چوب ها منگنه نمود.

اسکت آلومینیومی

قطعات

اسکلت آلومینیومی کور ه ای رنگ بوده در مقابل رطوبت و زنگ زدگی مقاومند، از قطعات اصلی این اسکلت می توان به زانویی و پایه اشاره کرد. قطعات سازه آلومینیومی از طریق روش دایکست تولید می شوند در ضمن اتصال قطعات از طریق پیچ و مهره انجام می گردد.

parts، قطعات سایبان
parts، قطعات سایبان