قیمت چتر با پایه پلاستیکی:

قیمت (تومان) بدون چاپ با چاپ جنس پارچه بازشو
250/000   √ مشمایی 2
600/000   √ مشمایی 2
300/000   √ برزنت 2
650/000   √ برزنت 2
300/000   √ مشمایی 2/5
650/000  √ مشمایی 2/5
300/000 برزنت 2/5
650/000 برزنت 2/5

 قیمت چتر با پایه آهنی:

قیمت (تومان) بدون چاپ با چاپ جنس پارچه بازشو
   230/000  √  مشمایی 2
580/000  مشمایی 2
  280/000 برزنتی  2
630/000   √ برزنتی  2
  280/000 مشمایی 2/5
630/000 مشمایی 2/5
280/000 بزرنتی 2/5
630/000 بزرنتی 2/5